Политика за поверителност и защита на личните данни | Модерните

Защита на личните данни

Политиката за защита на лични данни ечаст от Общите условия за ползване на сайта modernazona.com, наричан по-долу за кратко "Сайта".

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Топтима груп при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали поръчка на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Топтима груп по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Топтима груп.

3. Топтима груп изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.

4. Топтима груп не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

5. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уеб сайта, се съхраняват, обработват и използват от Топтима груп за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги.

6. Потребителят има правото да оттегли съгласието си за обработване на Личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Потребителят може да заяви оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни чрез  формата за отказ, чрез съобщение на електронната поща на търговеца или чрез писмено уведомление, изпратено по пощата.

7. Потребителят има правото да поиска от Топтима груп изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Топтима груп има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато за това са налице условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан навсякъде по-долу Общ регламент относно защитата на данните).

8. Потребителят има право да изиска от Топтима груп ограничаване на обработването на Личните му данни при условията на чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните.

9. Потребителят има право да получи Личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Топтима груп, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Топтима груп и при условията на чл. 20 от Общия регламент относно защитата на данните.

10. Купувачът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Топтима груп, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) Осъществяване на поръчките, потвърждение на поръчките, фактуриране, разрешаване на спорове с Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11. С предоставянето на свои данни на Топтима груп (включително телефон) Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на Топтима груп или трети лица, партньори на Топтима груп, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги и други организации, когато това е предвидено от конкретното законодателство.

Модерните Всички права запазени 2022г.