Общи условиа за пазаруване онлайн | Модерните

Общи условия

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия на modernazona.com, с които се уреждат условията на ползване на modernazona.com, сключването на договор за покупко-продажба с Продавача, политиката за бисквитките и политиката за личните данни.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „Топтима груп“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 206411003, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, Област: Пловдив, Община: Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, бул./ул. Кемера № 21, ет. 6, ап. 15 и идентификационен номер по ДДС в България: BG 206411003.

2.2. „Топтима груп“ ЕООД - град Пловдив администрира електронния магазин modernazona.com, намиращ се на домейн modernazona.com, (наричан за краткост „Сайт/а/ът“). „Топтима груп“ ЕООД - град Пловдив щe бъде наричано за краткост по-долу Топтима груп.

2.3. Можете да се свържете с Топтима груп на посочения по-горе адрес, на телефон  0877953585,на цената за разговор съгласно Вашият абонаментен план, на и-мейл адрес info@modernazona.com или чрез предоставената на сайта форма за контакт.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава профил на Сайта, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

3.2 Продавач – „Топтима груп“ ЕООД - град Пловдив, наричано за краткост Топтима груп.

3.3. Сайт – електронният магазин, хостван на уеб адреса modernazona.com и неговите поддомейни

3.4. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Сайта и което чрез завършването на процеса на създаване на Профил е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Сайта.

3.5. Кошница – секция в Сайта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

3.6 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Топтима груп и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Топтима груп, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

3.7. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Сайта, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.9. Съдържание

• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Топтима груп на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Купувачите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

• данни относно Продавача.

3.12. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията Профил, секцията Кошница, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.14. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

II УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общите условия на Топтима груп обвързват всички Купувачи/Потребители на Сайта.

1.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

1.3. Топтима груп си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който електронният магазин функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Общите условия могат да бъдат противопоставени на Потребителите/Купувачите от момента, в който са публикувани на Сайта. В случай на такава промяна ще публикуваме на Сайта изменената версия на общите условия, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящите общи условия.

1.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

1.5. Възможно е поради техническа грешка или пропуск в информацията предоставена на Сайта да съществуват неточности, поради което Топтима груп уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

1.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

1.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

1.8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Топтима груп не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1. Купувачът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Топтима груп от негово име.

2.2. Топтима груп изпраща уведомление до Купувачът за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Топтима груп прави по електронен път (имейл) или по телефона.

2.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Топтима груп уведомява за това Купувачът чрез имейл или по телефона.

2.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача чрез обаждане от наш служител на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

2.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

2.6. Договорът се счита за прекратен след приемане и заплащане на стоката от страна на Купувача.

3. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

3.1. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

3.2. Топтима груп си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка, ако сметне, че това би било в ущърб на Топтима груп по какъвто и да е начин. При това положение Купувачът има право да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на телефон  0877953585, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Топтима груп не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

3.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта начини за контакт.

3.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Топтима груп си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

3.5. Топтима груп може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Сайта, за определен период от време.

3.6. Всички цени на Стоките на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

3.7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

4. ПОРЪЧКА

4.1. Купувачът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

4.2. Всяка добавена в Кошницата Стока може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на Стока в Кошницата, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

4.3. Купувачът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Топтима груп във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.4. С изпращането на поръчката Купувачът разрешава на Топтима груп да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Купувачът Поръчка, за което следва да уведоми последния. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

• предоставените от Купувача данни в Сайта са непълни и/или грешни;

• Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Купувача Продукт.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

7. ПЛАЩАНЕ

6.1. Цените на Стоките, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

6.2. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка Поръчка.

6.3. Към настоящия момент е възможно заплащане единствено чрез опция „Наложен платеж чрез пощенски паричен превод“.

6.5. При желание от страна на Купувачът за издаване на фактура за закупената стока, същия  е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

6.6. Продавачът при желание от страна на Купувача ще издаде фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

6.7. Купувачът ще разполага със запис на издадените му от Топтима груп фактури в Профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент при условие, че е регистриран потребител.

8. ДОСТАВКА

7.1. Продавачът осъществява доставка на поръчаните и закупени Продукти чрез куриерска фирма до адрес или офис на куриерската фирма, посочени от Купувача. Топтима груп не носи отговорност за некоректно въведена или подадена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

7.2. Продавачът осигурява подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас чрез някой от посочените на Сайта начини и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

7.3. Условията на доставката за продуктите, предлагани от Топтима груп се намират на инфо страницата на Сайта „Доставка и плащане“.

7.4. Топтима груп не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Топтима груп обстоятелства.

7.5. Топтима груп има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Топтима груп уведомява за това Потребителите чрез телефонно обаждане.

7.6. Топтима груп поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества

8. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайтата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

8.2. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

8.3. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Потребителят няма право на рекламация, когато несъответствието се дължи на естественото износване на вещта.

8.4. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Топтима груп ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

8.5. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за заменяне на стоката с друга, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

8.6. Рекламацията се подава в работно време от 09:00 до 18:00 часа на посочения от Топтима груп телефон или писмено чрез, формуляр за рекламация намиращ се на сайта, както и  по поща до адреса на дружеството.

8.7. При предявяване на рекламация потребителят посочва:

·         предмета на рекламацията,

·         датата на поръчката,

·         Име, адрес, телефон ,email за контакт,

·         Актуална банкова сметка

·         наименование и код на рекламационния артикул,

·         Номер на товарителница за върнатата стока към Топтима груп,

·         предпочитан начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума,

8.8. При подявяване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура или заместващ документ, издаден от куриера;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 8.9. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

8.10. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

8.11. Топтима груп поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща съобщение съдържащо датата и номера на рекламацията от регистъра на посочения от него имейл или телефон.

8.12. Когато Топтима груп удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два еднообразни екземпляра. При желание от страна на потребителя се предоставя екземпляр на посочения от него имейл.

8.13 При предявена и вписана рекламация от страна на Топтима груп, започва да тече 30 дневен срок по изпълнението на същата. При удовлетворяване на искане по рекламация, касаещо възстановяване на заплатената сума, тя ще бъде върната на Купувача по банкова сметка посочена от него.

8.14. Правата по настоящата глава не важат по отношение на Потребители/Купувачи, които са търговци или юридически лица.

9. ПРАВО НА ОТКАЗ

9.1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера/доставчика.

9.2. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от Топтима груп, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

9.3. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Топтима груп за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето  направило поръчката, данни на лицето  приело доставката,  дата на доставката, актуална банкова сметка, титуляр на сметката.

9.4. Топтима груп публикува на сайта си стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, поместен и в настоящите общи условия, откъде може да бъде копиран.

9.5. За упражняване правото на отказ Топтима груп предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Топтима груп незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

9.6. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата или съответния заместващ документ, издаден от куриерската фирма, ако има такава, като ги предаде на Топтима груп или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

9.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока.

9.8. Топтима груп има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

9.9. В случай че Потребителят не изпълни някое от задълженията си по предходните текстове от настоящата глава, без да уведоми Топтима груп за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.                                                                                              

10. ЗАМЯНА и ВРЪЩАНЕ

11.1 Всяка закупена стока от онлайн магазина на Топтима груп, подлежи на връщане или замяна в 14 дневен срок от получаването й от Клиента. Продукта, не трябва да бъде  носен, изцапан, пран. Трябва да е в приличен търговски вид, да не е нарушена неговата цялост и без странични миризми като цигари или парфюм, със запазена опаковка и етикет.

Продукти не отговарящи на горните условия не подлежат на замяна и връщане.

При замяна на стока всички куриерски разходи са за сметка на Купувача. В случаите когато замяната се налага поради грешка или вина на Топтима груп (изпратен е грешен продукт, изпратен е грешен размер и др.) куриерските разходи са за сметка на Продавача.

11. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

11.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

12.1. Собствеността на Стоките се прехвърля от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

13. ОТГОВОРНОСТ

13.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

13.2. Топтима груп се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

13.3. Топтима груп не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уеб сайтове.

  13.4. Топтима груп не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уеб сайта.

13.6. Топтима груп не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уеб сайта.

14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

16.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

15.1. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

15.2. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

III ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

IV ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

До  ТОПТИМА ГРУП ЕООД, ЕИК 206411003, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Кемера № 21, ет. 6, ап. 15

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

…………………………………………………...............................................................................................................

/описание на продукта/

 

Номер на поръчка...........................

 

Стоката е поръчана на дата………………….

 

Стоката е получена на дата ………………….......................................................

 /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

Име: ........................................................................................................телефон.............…………………………

/Имена на потребителя/

 

Адрес: гр./с……………………………………………………………..............................................................................

/Адрес на потребителя/

Банкова сметка/IBAN..............................................................................................................................

Титуляр на банкова сметка....................................................................................................................

 

………………..................                                                                                                    …………………………….................

/Дата/                                                                                                                              /Подпис на потребителя/

 

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

Модерните Всички права запазени 2022г.